Carrousel foto
Carrousel foto
Carrousel foto

Agenda

18 april t/m 5 mei 2014

Meivakantie

12 t/m 22 mei 2014

Centraal Examen 1e tijdvak

26 mei t/m 6 juni 2014

Herkansing rekentoets 2F en 3F

28 mei 2014

Excursie Archeon Z1E t/m Z1M + leerlingen latijn

09:15 uur vertrek en 16:30 uur aankomst school